Rychle najdi : vše () | pozemky (2) | na prodej (2)

» PENB

PENB

 

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která zavádí řadu povinností s cílem snížit spotřebu energie při provozu budov, a také ukládá povinnost vlastníkovi nemovitost při prodeji, pronájmu budovy, nebo její ucelené části (např. bytu) doložit PENB. Tuto povinnost je vlastník nemovitosti povinen dokládat již při samotné nabídce k prodeji, či pronájmu nemovitosti.

Energetické průkazy mají být chápány jako ukazatele spotřeby energie budovy, které dávají zájemcům o koupi či nájem budovy a bytů možnost zhodnotit provozní náklady, popř. náklady na případnou rekonstrukci. Energetické průkazy budov by se měly zařadit k dalším již existujícím ukazatelům, jako je například spotřeba paliva v technických průkazech vozidel nebo spotřeba elektrické energie elektrickými spotřebiči.

 

Shrnutí povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek zajištění průkazu:

Od 1. ledna 2013 musí vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), a od 1. ledna 2016 též při pronájmu ucelené části (například bytu).

Vlastník jednotlivé bytové jednotky je povinen zajistit uvedení energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji bytové jednotky a od 1. ledna 2016 také při pronájmu jednotky.

Od 1. ledna 2013 je vlastník povinen předložit energetický průkaz zájemci o koupi jednotky před uzavřením kupní smlouvy a od 1. ledna 2016 i zájemci o nájem jednotky. Pokud vlastníku bytu nebude na písemnou žádost průkaz vydán společenstvím vlastníků jednotek, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. V takovém případě ani nemusí zveřejňovat ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

Pokud vlastník bytové jednotky nepředloží nebo nepředá zájemci o koupi (zájemci o nájem) průkaz energetické náročnosti, popř. nepředloží vyúčtování dodávek elektřin, plynu a tepelné energie, resp. nezajití uvedení energetických ukazatelů v informačních a reklamních materiálech, může mu být uložena za porušení této povinnosti pokuta až do výše 50.000,- Kč. Pokud nezajistí vypracování průkazu energetické náročnosti vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, může mu být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

Úprava se nevztahuje na převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, nicméně bytové družstvo si bude muset energetický průkaz také nechat zpracovat od ledna 2016.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, případně do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je veden v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo-enex.cz/experti/). Průkaz obsahuje také grafickou část, která je běžně označována jako energetický štítek. Energetické štítky se budou umísťovat na jednotlivé budovy. Existující budovy mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019.

PENB není povinnost realizovat při darování a dědictví.

Požadavky na energetickou náročnost budovy se nevztahují na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, na kulturní památky (nikoliv však na památkově chráněné budovy), budovy pro náboženské účely a zejména na stavby pro rodinnou rekreaci. A taktéž na objekty výrobních hal, sportovních zařízení a technických prostor, které nejsou určeny k administrativní činnosti.

Povinnost PENB:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“)

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Vlastník jednotky je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

a) zajistit zpracování průkazu při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci

od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,

s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,

s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,

 

A jak se vyznat v samotném průkazu? Energetická náročnost může spadat do jedné ze sedmi kategorií, z nichž je každá označena písmenem abecedy od A do G tak, že:

A – mimořádně úsporná

B – úsporná

C – vyhovující

D – nevyhovující

E – nehospodárná

F – velmi nehospodárná

G – mimořádně nehospodárná


v textu jsou použity pasáže či citace zákonů č.318/2012 Sb. a č. 406/2000 Sb. a komentářů z veřejně přístupných zdrojů

 


 foto

Datum aktualizace : 26.03.2013

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky